Важни връзки

Столична община – Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/directorate-social-activities

Агенция за социално подпомагане –  http://www.asp.government.bg/

Държавна агенция за закрила на детето  – https://sacp.government.bg/

Министерство на труда и социалната политика – https://www.mlsp.government.bg/

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – http://www.ckbppmn.government.bg/

1614 София, ул. "Христо Стефчов" №2 Тел. +359 2 956 95 29 E-mail: cop_2so@abv.bg